Законодавчі вимоги колективного відновлення порушених прав працівників

Механізм колективного захисту соціально-економічних прав та інтересів працівників регламентується Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», який набрав чинності з березня 1998 року.
Першим етапом застосування цього механізму є висунення вимог працівників до роботодавця.

Законом встановлено, що колективним трудовим спором є розбіжності, що виникли між сторонами з приводу:

а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;
б) укладення чи зміни колективного договору, угоди;
в) виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень;
г) невиконання вимог законодавства про працю.

Подробнее...Наступним етапом є затвердження вимог.
Вимоги працівників формуються і затверджуються:

 • — загальними зборами працівників;
 • — конференцією працівників;
 • — шляхом збору підписів (вважаються чинними за наявності не менше половини — підписів членів трудового колективу підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу).

!

З метою уникнення ускладнень з реєстрацією як вимог працівників так і колективного трудового спору, яку здійснює Національна служба посередництва і примирення, перед проведенням загальних зборів чи конференції трудового колективу та прийняттям рішення про висунення вимог, рекомендуємо проконсультуватися з НСПП або її територіальними відділеннями.

 
Вимоги оформлюються протоколом (додається зразок №1) та передаються роботодавцю або уповноваженій ним особі (далі – роботодавець). Разом із протоколом про затвердження вимог роботодавцю надсилається рішення про визначення органу чи особи, які будуть представляти інтереси працівників (додається зразок №2).

Необхідно щоб роботодавець в письмовому вигляді засвідчив дату отримання вимог (підпис та дата на другому екземплярі, вхідний номер тощо). Тому що, саме з моменту отримання вимог роботодавцем починається відлік строку розгляду вимог.

Роботодавець має розглянути вимоги та повідомити працівників про своє рішення у триденний строк з моменту їх отримання. Якщо ж вимоги працівників виходять за межі компетенції роботодавця Закон надає йому триденний строк для передачі їх власнику або до відповідного вищестоящого органу управління, який має право прийняти рішення. При цьому загальний строк розгляду вимог, з урахуванням пересилання, не повинен перевищувати 30 днів.

Рішення роботодавця має бути оформлене належним чином, тобто:

 • — в письмовій формі;
 • — разом із соціально-економічним обґрунтуванням.

Колективний трудовий спір виникає з двох підстав:

 • з моменту, коли сторона працівників (профспілкова сторона) колективного трудового спору отримала від сторони роботодавця повідомлення про повну або часткову відмову у задоволенні вимог і прийняла рішення про незгоду з рішенням роботодавця;
 • коли передбачені законом строки скінчилися, а відповіді від роботодавця не надійшло.

Протокол засідання органу, уповноваженого представляти інтереси працівників підприємства, установи, організації в колективному трудовому спорі. (додається зразок №3). 

В рішенні про вступ в колективний трудовий спір має містися:

1) делегування повноважень на представлення інтересів працівників в колективному трудовому спорі (на виробничому рівні такі повноваження можна делегувати виборному органу первинної профспілкової організації);
2) порядок розгляду колективного трудового спору, конфлікту (ініціювання створення примирної комісії або безпосередньо трудового арбітражу);
3) якщо буде створюватись примирна комісія:

 • — її кількісний склад (визначається за ініціативи однієї із сторін і складається з однакової кількості представників сторін);
 • — вказівка на те, що склад профспілкової сторони в примирній комісії та зміни до нього будуть визначатися уповноваженим на представлення інтересів профспілкової сторони в колективному трудовому спорі, конфлікті;
 • — порядок матеріально-технічного забезпечення роботи примирної комісії;

4) якщо одразу буде створюватись трудовий арбітраж:

 • — його персональний та кількісний склад;
 • — порядок матеріально-технічного забезпечення;

Про виникнення колективного трудового спору орган, який представляє інтереси працівників або профспілки, зобов’язаний у триденний строк письмово проінформувати:

 • — роботодавця чи уповноваженого ним орган (представника);
 • — місцевий орган виконавчої влади;
 • — орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням підприємства;
 • — районну, обласну, галузеву профспілкову організацію (в залежності від рівня колективного трудового спору);
 • — Національну службу посередництва і примирення (відділення в областях)

Повідомити Національну службу посередництва і примирення необхідно, адже ця служба здійснює реєстрацію колективного трудового спору, за результатами розгляду повідомлення. В процесі реєстрації НСПП перевіряє повноваження сторін, відповідність здійснених сторонами дій вимогам законодавства. Якщо порушень закону не встановлено, НСПП реєструє колективний трудовий спір, про що видає відповідне розпорядження. 

СХЕМА ВСТУПУ В КОЛЕКТИВНИЙ ТРУДОВИЙ СПІР

В залежності від суті вимог змінюється і послідовність вирішення колективного трудового спору.
Примирною комісією розглядаються колективні трудові спори, що виникли в зв’язку з:
а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;
б) укладення чи зміни колективного договору.

На виробничому рівні примирна комісія утворюється у 3-денний строк з моменту виникнення колективного трудового спору (конфлікту) і у 5-денний строк з моменту її утворення розглядає колективний трудовий спір. За згодою сторін цей строк може бути продовжений. Угода між працівниками і роботодавцем або уповноваженим ним органом (представником) про створення примирної комісії для вирішення колективного трудового спору (конфлікту) (додається зразок № 4).
 

СХЕМА ВИРІШЕННЯ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПРОРУ ПРИМИРНОЮ КОМІСІЄЮ

 

Рішення примирної комісії оформляється протоколом та має для сторін обов’язкову силу і виконується в порядку і строки, які встановлені цим рішенням.

Після прийняття рішення щодо вирішення колективного трудового спору примирна комісія припиняє свою роботу.
Якщо примирна комісія не прийняла рішення у строки встановленні Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», або вимоги працівників стосуються:

— виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень;
— невиконання вимог законодавства про працю з ініціативи однієї із сторін або незалежного посередника у триденний строк утворюється Трудовий арбітраж.

Створення трудового арбітражу починається з укладення угоди про його створення.

В угоді про створення трудового арбітражу має бути зазначено:

 • — кількісний і персональний склад трудового арбітражу;
 • — обов’язковість виконання рішення трудового арбітражу;
 • — питання матеріально-технічного забезпечення роботи трудового арбітражу.
 •  

!

Рішення трудового арбітражу про вирішення колективного трудового спору є обов’язковим для виконання, якщо сторони про це попередньо домовилися та уклали відповідну угоду

 
Сторони спору повинні спільним рішенням вибрати арбітрів і призначити таких осіб, які були б прийнятні для обох сторін.

До складу трудового арбітражу не можуть входити особи, які є представниками сторін колективного трудового спору, або особи, які заінтересовані в його однобічному вирішенні.

Трудовий арбітраж повинен прийняти рішення у десятиденний строк з дня його створення. За рішенням більшості членів трудового арбітражу цей строк може бути продовжено до двадцяти днів.

СХЕМА ВИРІШЕННЯ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ ТРУДОВИМ АРБІТРАЖЕМ

У разі не врегулювання колективного трудового спору примирною комісією і трудовим арбітражем сторони колективного трудового спору мають право звернутися до НСПП, яка в 10-денний строк розглядає матеріали. Проте, рішення НСПП мають лише рекомендаційний характер.

Якщо примирні органи не змогли врегулювати колективний трудовий спір у цьому разі працівники мають право з метою виконання висунутих вимог застосовувати усі дозволені законодавством засоби.

Страйк – це тимчасове колективне добровільне припинення роботи працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов’язків) підприємства, установи, організації (структурного підрозділу), що застосовуються як крайній засіб вирішення колективного трудового спору або конфлікту (коли всі інші можливості вичерпано).
УВАГА! Необхідно щоб дії працівників відбувалися в чіткій відповідності до Закону, лише тоді можна уникнути рішення суду про визнання страйку незаконним.
Страйк застосовується:

 • — коли примирні процедури не привели до вирішення колективного трудового спору;
 • — коли роботодавець ухиляється від примирних процедур;
 • — коли роботодавець не виконує угоди, досягнутої в ході вирішення колективного трудового спору;
 • — у зв’язку з відмовою роботодавця задовольнити вимоги працівників.

Законодавство зобов’язує суб’єктів страйкуючих шукати шляхи вирішення трудового спору, використовуючи для цього всі наявні можливості, однією з яких є утворення узгоджувальної комісії з представників працівників та роботодавця. До роботи комісії можуть бути запрошені також незалежний посередник та фахівці Національної служби посередництва і примирення.

Яким би шляхом у напрямі вирішення колективного трудового спору не пішли учасники страйку, фіналом має бути укладання угоди про вирішення спору або конфлікту.

Підставою для укладення угоди може бути рішення узгоджувальної комісії або результати переговорів між уповноваженими представниками працівників та роботодавцем. Одна із сторін має право зробити пропозицію щодо укладення зазначеної угоди.

Відповідь на пропозицію має бути повною і безумовною. Угода вважається укладеною, якщо сторони досягли згоди з усіх істотних умов. 

СХЕМА ПРОВЕДЕННЯ СТРАЙКУ 

СХЕМА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ ПРОТЕСТУ 

Федерація профспілок України проводить цілеспрямовану роботу щодо законодавчого удосконалення для спрощення процедур вирішення колективних трудових спорів та скорочення термінів проведення примирних процедур з метою ефективного використання права працівників на страйк.
У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ДОДАТКОВИХ ЗАПИТАНЬ СТОСОВНО ВСТУПУ ТА ВИРІШЕННЯ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ АБО ПРОВЕДЕННЯ СТРАЙКУ ЗА КОНСУЛЬТАЦІЄЮ МОЖНА ЗВЕРНУТИСЯ ДО НАЦІОНАЛЛЬНОЇ СЛУЖБИ ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ, ЇЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИЇХ ВІДДІЛЕНЬ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПРОФОБ’ЄДНАНЬ ФПУ, А ТАКОЖ НАДІСЛАВШИ ЗАПИТ НА lobchenko@fpsu.org.ua Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

Департамент виробничої політики та колдоговірної регулювання ФПУ

Бесплатные темы Wordpress.